Ekodedinky

Ekodedinky sú cieľavedome vytvárané ekospoločenstvá integrujúce ekologické, ekonomické, sociálne a kultúrne dimenzie trvalej udržateľnosti s cieľom obnoviť a zvelaďovať prírodné a spoločenské prostredie. Plnohodnotné usporiadanie ekodediniek je také, v ktorom sú prítomné všetky hlavné funkcie bežného života - bývanie, stravovanie, obchod, výroba, voľný čas, spoločenský život.

Charakteristickým znakom ekodedinky je okrem trvale udržateľného rozvoja i sebestačnosť. Takáto sebestačnosť sa môže týkať hlavne potravín a energií. Kvôli potravinovej sebestačnosti sa obyvatelia ekodedinky (alebo len ich časť) spravidla venujú ekofarmárčeniu - pestovaním bioproduktov a biochovom hospodárskych zvierat. Kvôli energetickej sebestačnosti využívajú obyvatelia ekodedinky solárnu a veternú energiu, energiu z biomasy a pod.

 

 

Ekodedinka nemusí ani nemôže byť v niektorých oblastiach plne sebestačná. Napríklad čo sa týka zárobkovej činnosti, nemusia mať všetci obyvatelia ekodedinky prácu v nej, ale môžu byť zamastnaní v inej lokalite, a naopak, niektorí občania s bydliskom mimo ekodedinky môžu do nej dochádzať za prácou. Existuje tiež mnoho špecializovaných služieb, ktoré zjavne nemôžu byť umiestnené v každej obci - nemocnice, štadióny, letiská, a pod.

Obyvatelia ekodediniek sa spravidla snažia vytvárať spoločnú ekokomunitu charakterizovanú láskyplnými vzťahmi s prírodou i medzi sebou. V súvislosti s budovaním ekodedinky je cieľom ekokomunity využiť všetky vedomosti, skúsenosti, zručnosti a zdroje k vytvoreniu trvale udržateľného životného prostredia a rozvoja v nej.

Prečítajte si tiež: Ekokomunity