Lokality a pozemky pre ekosídla

Základnou požiadavkou lokalít, v ktorých sa nachádzajú pozemky najviac vhodné pre budovanie ekosídiel je zdravé životné prostredie umožňujúce prirodzené podmienky existencie ľudí ako aj ostatných organizmov.

 

 

Pre výber pozemkov, ktoré majú mať aspoň relatívne zdravé životné prostredie, treba posúdiť:

  • ovzdušie (jeho čistota, prachové častice, vypúšťanie emisií zdraviu škodlivých látok do ovzdušia, koncentrácia látok znečisťujúcich ovzdušie)
  • vodu (kvalita vody, kvalita pitnej vody, znečistenie spodných vôd)
  • pôdu (chemická čistota pôdy, kontaminácia pôdy, chemické skládky odpadu, enviromentálne záťaže)
  • horniny (geologické zloženie ovplyvňujúce zdravie ľudí)
  • organizmy (prítomnosť alebo neprítomnosť určitých organizmov v prostredí)
  • hlučnosť (doprava, výroba a pod.)
  • ostatné (prítomnosť radónu, patogénnych zón a pod.)

 

Prečítajte si tiež: Ekodomy